Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) se týkají provozu a užívání rezervačního systému DIARIO (dále také jen Systém) a veškerých produktů, webových stránek www.diario.cz, informací a služeb s tím souvisejících. Vlastníkem a provozovatelem produktu/webové služby DIARIO, včetně jeho obsahu je Ing. Tomáš TUREČEK, Ph.D. (dále také jako „My“, „Nás“, „Naše“), IČ: 66157544 se sídlem Pod Skalkou 2125/15, 741 01 Nový Jičín, zapsán v zapsán u Živnostenského úřadu MÚ Nový Jičín č.j.: 000273/97/05400J.

1.2. Rezervační systém DIARIO mohou užívat osoby (dále také jako Uživatel, Vy, Váš), specifikované v bodu 4.1. Obchodních podmínek a vyhrazujeme si právo požadovat doložení těchto požadavků formou identifikačních, kontaktních a dalších osobních údajů. Smluvní podmínky upravují vztah mezi Námi a Uživateli. Není povoleno žádné další osobě z tohoto vztahu jakkoliv těžit.

1.3. Používáním rezervačního systému DIARIO souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně změnit či doplnit tyto Obchodní podmínky. Změněné Obchodní podmínky budou zpřístupněny na webových stránkách www.diario.cz. Informace o změně Obchodních podmínek budou zaslány na e-mail Uživatele. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý ze Smlouvy ukončit výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí jeden měsíc ode dne doručení výpovědi. Podmínky pro výpověď se řídí bodem 10.6. těchto Obchodních podmínek. Neukončí-li Uživatel smluvní vztah shora uvedeným způsobem, má se za to, že změny Obchodních podmínek akceptoval.

1.4. Nejaktuálnější verze Obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách www.diario.cz a dnem zveřejnění Obchodní podmínky uživatele zavazují, přičemž den jejich zveřejnění je v obchodních podmínkách vždy uveden.

1.5. Prohlašujete a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté informace při použití rezervačního systému DIARIO a služeb s tím spojených jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, a budete udržovat a rychle aktualizovat své údaje tak, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Jste zodpovědní za udržování kontroly nad přístupem k vašemu účtu, včetně přihlašovacích údajů a hesla, a jste zodpovědní za všechny činnosti, které vzniknou ve spojení na nebo prostřednictvím vašeho účtu.

1.6. Po dohodě s naším obchodním oddělením a uživatelem lze individuálně upravit smluvní vztah a Obchodní podmínky dodatečnými smluvními dokumenty.

2. Rezervační systém DIARIO

2.1. Rezervační systém DIARIO je určený k on-line správě rezervací volných termínů pro provozovatele půjčoven automobilů, motocyklů, dodávek či přívěsných vozíků, které si mohou prostřednictvím webového rozhraní rezervovat zákazníci Uživatele.

2.2. Pojmem „Zákazník“ v těchto Obchodních podmínkách máme na mysli zákazníky Uživatele rezervačního systému DIARIO, se kterými má Uživatel přímý obchodní a smluvní vztah.

2.3. Uživatelům a zákazníkům umožňujeme využívat rezervační systém DIARIO, včetně dat vložených do systému Uživatelem nebo jeho Zákazníky. Uživatel i Zákazníci přistupují k systému prostřednictvím internetového prohlížeče na osobním počítači, mobilu či na jiném zařízení.

3. Nabízené varianty DIARIO

3.1. Bezplatná varianta
Všem uživatelům nabízíme možnost vyzkoušet plnou funkcionalitu rezervačního systému DIARIO po dobu 30 dnů.

3.2. Placená varianta
Pokud budete s naším systémem spokojeni, můžete pokračovat v placené variantě a využívat veškerých funkcionalit systému DIARIO. Tato varianta je zpoplatněny dle platného ceníku uvedeného na našich webových stránkách. Vyhrazujeme si právo na změnu cen s ohledem na aktuální tržní či obchodní situaci.

3.3. Podrobný popis všech variant a jejich vlastností je uveden na webových stránkách www.diario.cz.

4. Uzavření smlouvy a předmět smlouvy

4.1. Smluvní vztah (dále také jen Smlouva) může být uzavřen výlučně s právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami. Systém není určen spotřebitelům a Smlouva ani tyto Obchodní podmínky se neřídí ustanoveními o spotřebitelské smlouvě ve smyslu § 1811 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.2. Smlouva na základě těchto obchodních podmínek je uzavírána elektronicky. Uživatel vyplní registrační formulář umístěný na stránkách www.diario.cz a následně formulář odešle, což má účinky odeslání návrhu na uzavření Smlouvy. Podmínkou k odeslání vyplněného registračního formuláře je odsouhlasení těchto Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy a upravují vzájemná práva a povinnosti Nás a Uživatele.

4.3. Potvrzení o provedení registrace v podobě kontrolního ověřovacího kódu odešleme automaticky na uvedený email Uživatele formou odkazu. Automaticky zaslané potvrzení je akceptací návrhu na uzavření Smlouvy. Uživatel dokončí registraci zadáním ověřovacího kódu a My poté Uživateli aktivujeme jeho uživatelský účet a informuje ho o tom ve formě uvítacího e-mailu.

4.4. V souvislosti s uzavřením Smlouvy si vyhrazujeme před aktivací přístupu právo kontaktovat Uživatele a ověřit si informace, které uvedl při registraci nebo můžeme uzavření smlouvy odmítnou, a to i bez udání důvodů.

4.5. Na základě uzavřené Smlouvy se zavazujeme Uživateli za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách zpřístupnit Uživateli variantu Systému dle jeho výběru a poskytnout mu oprávnění k užití rezervačního systému DIARIO (licenci).

4.6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na vznik Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku veškerá oznámení, výzvy, upozornění, faktury, výpovědi Smlouvy i další písemné úkony související se vztahem vzniklým na základě Smlouvy mohou být učiněny prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu Uživatele, aniž by bylo nutné opatřit příslušné e-maily elektronickým podpisem.

5. Cena a platební podmínky

5.1.V případě, že si Uživatel zvolí placenou variantu, je povinen uhradit částku na základě jeho vybrané částky, kterou si nabije kredit, pomocí kterého se platí veškeré služby v Systému. Výši kreditu může provést v rozmezí jednoho měsíce až jednoho roku.

5.2. Pokud poklesne kredit pod úroveň měsíční platby, Uživatel obdrží výzvu nedostatku kreditu pro další fungování služby a pokud chce pokračovat, musí si opět nabít kredit v patřičné výši.

5.3. Nový uživatel má možnost využít, a to maximálně jednou není-li dohodnuto jinak, bezplatné období prvních 30 dní od objednání placené varianty. Každý Uživatel má tak možnost si ověřit funkčnost, kvalitu a možnosti u placené variantě Systému.

6. Naše práva a povinnosti

6.1. Zavazujeme se neprovádět s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na našem serveru, zejména do nich nezasahovat, nepozměňovat je, nezpřístupňovat ani je nepředávat třetím osobám vyjma jejich zpřístupnění orgánům veřejné správy v souladu se zákonem.

6.2. Za účelem zabezpečení dat Uživatele proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění uplatňujeme přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována. Technická opatření spočívají v nasazení technologií bránících neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Uživatele.

6.3. Za účelem zajištění řádného plnění našich povinností na základě Smlouvy a těchto Obchodních podmínek poskytujeme Uživateli podporu dostupnou na tel. č. +420 57 1111 500, e-mailové adrese podpora@diario.cz, webovém chatu a ve formuláři dostupném na www.diario.cz.

6.4. Vyhrazujeme si oprávnění průběžně Systém vyvíjet a aktualizovat jej. Aktualizace budou prováděny zejména za účelem zlepšení stability Systému jako reakce na vývoj v oblasti informačních technologií případně za účelem rozšíření jeho funkcí. Případné změny Systému, jeho grafiky, ovládacích prvků a další změny Systému nejsou vadou Systému a Uživatel nemá nárok na předchozí verze Systému ani na jiné úpravy na míru.

6.5. Jsme oprávněni ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech zveřejnit informaci o tom, že Uživatel využil nebo využívá naše produkty či služby, avšak způsob použití reference nesmí snižovat dobré jméno Uživatele.

6.6. Jsme oprávněni zasílat ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v Systému, ale rovněž o dalších našich službách. Tato obchodní sdělení jsme oprávněni zasílat na e-mailovou adresu Uživatele, který s tímto vyjadřuje souhlas odesláním registračního formuláře. Uživatel je však vždy oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv podmínek či sankcí.

6.7. Zdůrazňujeme, že se žádným způsobem nepodílíme na tvorbě obsahu, který bude Uživatel zpřístupňovat prostřednictvím Systému, ať už na svých internetových stránkách, na nichž je uživatelské rozhraní Systému dostupné třetím osobám, nebo obsahu, který bude Uživatel prostřednictvím Systému rozesílat svým Zákazníkům. Zároveň nejsme povinni dohlížet na tento obsah nebo obsah umístěný na serverech třetích osob, na který Uživatel odkazuje.

7. Práva a povinnosti Uživatele

7.1. Uživatel je povinen a zavazuje se při užívání Systému dodržovat právní předpisy a nedopouštět se neoprávněných zásahů do našich práv ani práv třetích osob, zejména nevkládat na internetové stránky závadný obsah.

7.2. Uživatel je povinen užívat Systém obvyklým způsobem vyplývajícím z účelu, za jakým ho nabízíme. Uživatel se zavazuje, že nebude Systém užívat způsobem, který by způsoboval přetěžování Systému či serveru, na kterém je umístěn, nebo činit kroky k získání nezákonného přístupu k datům Systému nebo ovlivnění běhu Systému.

7.3. Uživatel bere na vědomí, že bude-li Systém používat jiným způsobem, než vyplývá ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, jedná se o porušení těchto Obchodních podmínek a vyhrazujeme si proto právo omezit, přerušit nebo ukončit poskytování přístupu do Systému výpovědí Smlouvy dle bodu 9.4. Obchodních podmínek.

7.4. Uživatel se zavazuje utajovat přístupová hesla k Systému a nakládat s nimi jako s důvěrnými informacemi.

7.5. Uživatel bere na vědomí, že za účelem usnadnění užívání Sytému, přihlašování k účtu Uživatele a k vyhodnocování návštěvnosti stránek používáme cookies. Uživatel tímto uděluje souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač či elektronické zařízení, ze kterého si Uživatel Systém zobrazuje. Vypnutí cookies Uživatelem užívání internetových stránek neznemožní, ale může způsobit potíže a snížení komfortu jeho užívání, včetně překonání či pokusu o překonání nastavených omezení jednotlivých služeb a vlastností Systému.

7.6. Uživatel se zavazuje, že nebude prostřednictvím Systému rozšiřovat žádné materiály či názory, které jsou vulgární, výhružné, pomlouvačné, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, zdraví škodlivé, pornografické či jakkoliv jinak nezákonné anebo souvisí s omezování osobních svobod lidí i zvířat.

7.7. Uživatel se dále zavazuje, že nebude používat postupy či materiály, které jakýmkoliv způsobem porušují, narušují či poškozují práva (včetně práva na duševní vlastnictví, utajení a soukromí), rezervačního systému DIARIO a práva třetích osob.

7.8. Obrátí-li se na nás v souvislosti s protiprávním obsahem zpřístupněným Uživatelem prostřednictvím Systému třetí osoba, je nám Uživatel povinen poskytnout neprodleně potřebná vysvětlení a informace. V případě nároků třetích osob vzniklých v souvislosti s umístěním závadného obsahu je Uživatel povinen tyto nároky na vlastní náklady vypořádat, včetně případných nároků uplatněných v této souvislosti třetími osobami vůči nám.

7.9. Uživatel bere na vědomí že veškeré činnosti, které provádí prostřednictvím Systému vůči třetím osobám, včetně platby a dodání zboží či služeb, dohodnutých podmínek, záruk a dalších činností, jsou výhradně mezi Uživatelem a jeho Zákazníkem.

8. Licence

8.1. Uživateli udělujeme v souvislosti s uzavřením Smlouvy nevýhradní licenci k užívání Systému.

8.2. Udělená nevýhradní licence trvá po celou dobu trvání Smlouvy. Licence na užívání Systému je sjednávána jako bezúplatná. Zpoplatněná varianta Systému je sjednána jako úplatná a je funkční do doby dostatečné výše kreditu v Systému.

8.3. Uživatel není oprávněn udělit podlicenci, postoupit práva k Systému ani jej zpřístupnit třetím osobám jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho určení.

9. Odpovědnost

9.1. V případě, že Uživatel využívá bezplatnou variantu Systému, vzdává se tímto jakýchkoli nároků z vad a my proto neodpovídáme tomuto Uživateli za jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu, která mu v souvislosti s užíváním bezplatné varianty Systému vznikly.

9.2. Bude-li Uživateli způsobena omezenou funkčností nebo nefunkčností nebo nedostupností Systému v placené variantě majetková či nemajetková újma, odpovídáme jen a pouze za škodu zapříčiněnou naším úmyslným zaviněným porušením zákonné či smluvní povinnosti, a to nejvýše do částky, kterou Uživatel uhradil za příslušnou variantu Systému, kterou užíval v okamžiku, kdy škoda vznikla.

9.3. V souvislosti s předchozím bodem 9.2. Obchodních podmínek neodpovídáme za vadu či nedostupnost Systému ani za takto způsobenou újmu, byla-li zapříčiněna Uživatelem, třetími osobami nebo vyšší mocí či jinou překážkou, která nastala nezávisle na naší vůli, a která neumožňuje jejich odstranění. V takovém případě nemá Uživatel nárok z odpovědnosti za vady, náhradu majetkové či nemajetkové újmy ani jiná případná plnění z naší strany.

9.4. Pokud se dozvíme o porušení povinností uživatele uvedených v čl. 7 Obchodních podmínek, jsme oprávněni znepřístupnit a odstranit protiprávní obsah Uživatele případně smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a odstranit veškerá data Uživatele uložená v Systému. Odstranění protiprávního obsahu není vadou Systému ani porušením smluvních povinností z naší strany, i kdyby na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu později vyšlo najevo, že obsah nebyl protiprávní. V případě oprávněného odstranění dat Uživatele nemá Uživatel nárok na vrácení již uhrazených peněžitých plnění z placené varianty Systému ani jejich poměrné části.

10. Trvání a ukončení Smlouvy

10.1. V případě užívání placené varianty Systému je smlouva uzavřena dle výše nakoupeného kreditu na dobu určitou s možností sjednanou dobu prodloužit. Nedojde-li před uplynutím sjednané doby k prodloužení doby trvání, končí oprávnění Uživatele užívat placenou variantu Systému uplynutím sjednané doby.

10.2. Uživatel i my jsme oprávněni Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou tři měsíce pro podstatné porušení smluvních podmínek druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany Uživatele se považuje zejména porušení kterékoliv povinnosti uvedené v čl. 7. Obchodních podmínek. Za podstatné porušení smluvních podmínek z naší strany se považuje zejména prokazatelné opakované závažné porušení některé z povinností uvedených v čl. 6. Obchodních podmínek.

10.3. Výpovědní doba dle předchozího bodu 10.2. Obchodních podmínek běží ode dne doručení výpovědi na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Vypovídající strana rovněž uvede v e-mailu s výpovědí její důvody.

10.4. Skončí-li platnost smlouvy výpovědí, nemá Uživatel nárok na vrácení žádné peněžní částky za řádně poskytnutá plnění z naší strany. Nárok na vrácení uhrazené peněžní částky má Uživatel pouze v případě opakovaných závažných porušení našich povinností. Tento nárok však podléhá přezkoumání ze strany DIARIO a vyhrazujeme si právo na odmítnutí vrácení peněz bez udání důvodů.

10.5. V souvislosti s ukončením Smlouvy nejsme povinni poskytnout Uživateli jakoukoli součinnost s přenesením dat ze Systému a vyhrazujeme si právo po uplynutí jednoho měsíce od skončení smlouvy veškerá data Uživatele ze Systému odstranit.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Pokud v souvislosti s uzavřením Smlouvy budeme vystupovat jako zpracovatel osobních údajům, které do Systému vložil Zákazník, je jediným účelem nakládání s osobními údaji Zákazníků jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli, a to pouze po dobu trvání Smlouvy. Vystupujeme-li jako zpracovatel osobních údajů zpřístupněných nám v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo prostřednictvím Systému Uživatelem, nakládáme a uchováme takové osobní údaje pouze za účelem komunikace s Uživatelem, a to po celou dobu trvání Smlouvy.

11.2. Uživatel bere na vědomí, že bude-li do Systému zadávat a evidovat v něm osobní údaje třetích osob, řídí se tato jeho činnost zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a z něho vyplývajícími právy a povinnostmi.

11.3. Další podrobnosti související s ochranou osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.diario.cz v záložce Ochrana osobních údajů.

12. Společná a závěrečná ustanovení

12.1. Na právní vztahy vzniklé mezi námi a Uživatelem se vždy použije zákony České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

12.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy uzavřené mezi námi a Uživatelem.

12.3. Veškeré případné spory vzniklé ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním mezi námi a Uživatelem, budou rozhodovány v České republice u věcně příslušného soudu se sídlem v Novém Jičíně.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravující užívání systému DIARIO jsou platné od 1.1.2018.